Statut Stowarzyszenia Business and Professional Women “Posnania”

Rozdział I

Postanowienia ogólne

§1.

Stowarzyszenie nosi nazwę Business and Professional Women „Posnania”. Stowarzyszenie może używać skróconej nazwy BPW „ Posnania”.

§ 2.

Terenem działania Stowarzyszenia jest obszar Rzeczypospolitej Polskiej. Siedzibą  Stowarzyszenia oraz jego władz jest Miasto Poznań.

§ 3.

Stowarzyszenie posiada osobowość prawną i działa na podstawie przepisów ustawy z dnia 7 kwietnia 1989 r. – Prawo o stowarzyszeniach (tekst jedn.: Dz.U. z 2017 r., poz. 210), ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i wolontariacie (tekst jedn.:Dz.U. z 2016 r., poz. 1817, ze. zm.) oraz postanowień niniejszego Statutu, jak i regulaminów oraz uchwał władz Stowarzyszenia .

§ 4.

 1. Stowarzyszenie może być członkiem krajowych, zagranicznych i międzynarodowych stowarzyszeń o podobnym profilu działania.
 2. Stowarzyszenie może prowadzić działalność poza granicami Rzeczpospolitej Polskiej zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.

§ 5.

Stowarzyszenie co do zasady opiera swą działalność na pracy społecznej ogółu jego członków. Stowarzyszenie może zatrudniać pracowników w tym swoich członków lub zlecać zadania innym podmiotom.

§ 6.

Stowarzyszenie może używać odznak i pieczęci zgodnie z właściwymi przepisami.

Rozdział II

Cele Stowarzyszenia i sposoby ich realizacji

§ 7.

Stowarzyszenie stawia sobie za cel:

  1. upowszechnianie wiedzy o prawach kobiet i ich ochronę, w tym działanie na rzecz zrównania praw kobiet i mężczyzn w życiu gospodarczym, społecznym i politycznym a także działanie na rzecz osób zagrożonych wykluczeniem społecznym,
  2. wspomaganie rozwoju kobiecej przedsiębiorczości, aktywizację zawodową kobiet,  oraz działalność na rzecz podwyższania kwalifikacji oraz poziomu zawodowego kobiet, a także świadomości prawnej,
  3. działanie na rzecz integracji europejskiej oraz rozwijania kontaktów i współpracy między kobietami na szczeblu międzynarodowym, a także upowszechniania i ochrony wolności i praw człowieka oraz swobód obywatelskich;
  4. ochronę i promocję zdrowia kobiet i osób samotnych,
  5. podejmowanie działań na rzecz osób i rodzin pozostających w trudnej sytuacji życiowej oraz działanie na rzecz wyrównywania szans członków ich rodzin, a zwłaszcza dzieci,
  6. działalność w zakresie ekologii i ochrony praw zwierząt oraz dziedzictwa przyrodniczego i dziedzictwa kulturowego;
  7. działalność charytatywną,
  8. działalność na rzecz zrównoważonego rozwoju,
  9. propagowanie społecznej odpowiedzialności biznesu.

§ 8.

 1. Stowarzyszenie realizuje swoje cele poprzez podejmowanie następujących działań:
  1. zabieranie głosu i wyrażanie swojego stanowiska na forum publicznym,
  2. organizowanie seminariów, warsztatów, konferencji, szkoleń oraz praktyk i staży służących realizacji zadań statutowych , w tym współpracę w tego typu działaniach organizowanych przez organizacje kobiece i inne podmioty w kraju i za granicą,
  3. promowanie działalności Stowarzyszenia w środkach masowego przekazu,
  4. współpracę z organami administracji publicznej oraz innymi instytucjami i podmiotami, kierowanie do nich postulatów,
  5. udzielanie pomocy finansowej i rzeczowej kobietom w trudnej sytuacji życiowej, w tym osobom samotnie wychowującym dzieci,
  6. fundowanie nagród i stypendiów dla kobiet i dziewcząt, w tym dla szczególnie uzdolnionych oraz znajdujących się w trudnej sytuacji życiowej, finansowej lub zdrowotnej,
  7. wspieranie inicjatyw podejmowanych przez środowiska kobiece na rzecz zwiększenia roli kobiet w życiu społecznym i zawodowym,
  8. organizowanie imprez integracyjnych, promocyjnych i kulturalnych, w tym wystaw,
  9. prowadzenie wszelkich innych działań sprzyjających realizacji statutowych celów Stowarzyszenia.
 2. Wszelkie formy działań Stowarzyszenia są dostępne zarówno dla członkiń Stowarzyszenia, jak i ogółu zainteresowanych, a Stowarzyszenie prowadzi aktywną politykę informacyjną na temat realizacji zadań statutowych i podejmowanych działań.

Rozdział III

Członkowie Stowarzyszenia, ich prawa i obowiązki

§ 9

Członkowie Stowarzyszenia  dzielą się na:

 1. członków zwyczajnych,
 2. członków wspierających,
 3. członków honorowych.

§ 10.

 1. Członkiem zwyczajnym Stowarzyszenia może być każda posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych i nie pozbawiona praw publicznych kobieta, która zgłosi swoje przystąpienie do Stowarzyszenia przez złożenie pisemnej deklaracji wraz
  z rekomendacją dwóch członków, i zostanie przyjęta na podstawie uchwały Zarządu.
 2. Cudzoziemcy mający miejsce zamieszkania na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej mogą się zrzeszać zgodnie z przepisami obowiązującymi obywateli polskich.
 3. Cudzoziemiec mieszkający poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej może przystąpić do Stowarzyszenia po złożeniu pisemnej deklaracji oraz opinii poręczającej dwóch członków Stowarzyszenia będących obywatelami polskimi.
 4. Kandydat do Stowarzyszenia składa pisemną deklarację zawierającą oświadczenie
  o przystąpieniu i zobowiązanie do opłacania składek a ponadto wskazującą: zawód i miejsce pracy, osiągnięcia życiowe, motywację przystąpienia do Stowarzyszenia
  ,  imię (imiona) i nazwisko członka, datę i miejsce urodzenia, adres zamieszkania, numer PESEL, adres email oraz numer telefonu.
 5. O przyjęciu w poczet członków Stowarzyszenia decyduje Zarząd w formie uchwały.
  O swojej decyzji Zarząd niezwłocznie powiadamia pisemnie lub pocztą elektroniczną zainteresowanego.
 6. Od decyzji odmownej zainteresowanemu przysługuje prawo do odwołania do Walnego Zebrania Członków, którego uchwała jest w tym przedmiocie ostateczna. Odwołanie należy wnieść w terminie 1 miesiąca od dnia otrzymania pisemnej decyzji Zarządu.

§ 11.

Członkowie zwyczajni mają w szczególności prawo:

 1. uczestniczyć w Walnych Zebraniach Członków Stowarzyszenia i brać udział
  w głosowaniu,
 2. wybierać i bycia wybieranymi do władz Stowarzyszenia,
 3. zgłaszania do władz Stowarzyszenia wniosków związanych z jego działalnością i żądania informacji o sposobie ich załatwienia,
 4. brać czynny udział we wszystkich formach działalności Stowarzyszenia, w tym do uczestniczenia w spotkaniach i imprezach organizowanych przez Stowarzyszenie.

§ 12.

Członek zwyczajny Stowarzyszenia jest zobowiązany do:

 1. popierania działalności Stowarzyszenia i brania czynnego udziału w jego pracach oraz organizowanych przez Stowarzyszenie przedsięwzięciach,
 2. przestrzegania postanowień Statutu, regulaminów oraz uchwał władz Stowarzyszenia,
 3. nie naruszania solidarności organizacyjnej Stowarzyszenia,
 4. regularnego opłacania ustalonych składek członkowskich.

§ 13

 1. Ustanie członkostwa w Stowarzyszeniu następuje wskutek:
   1. pisemnej rezygnacji z członkostwa,
   2. śmierci członka będącego osobą fizyczną, utraty przez niego pełnej zdolności do czynności prawnych albo utraty praw publicznych,
   3. likwidacji członka będącego osobą prawną lub ogłoszenia jego upadłości,
   4. wykluczenia,
   5. pozbawienia członkostwa honorowego przez Walne Zebranie Członków.
 2. 2. Wykluczenie członka następuje w przypadku:
   1. nieusprawiedliwionego zalegania z zapłatą składek przez okres dłuższy niż 6 miesięcy,
   2. postępowania rażąco sprzecznego z niniejszym Statutem, obowiązującymi w Stowarzyszeniu regulaminami i uchwałami władz Stowarzyszenia.
   3. postępowania, które dyskwalifikuje daną osobę jako członka Stowarzyszenia lub godzi w jego dobre imię lub jego wizerunek,
   4. uchylania się od udziału w pracach Stowarzyszenia,
   5. działania na szkodę Stowarzyszenia.
 3. O wykluczeniu decyduje Zarząd w formie uchwały. Przed podjęciem uchwały Zarząd umożliwia członkowi złożenie wyjaśnień na piśmie lub osobiście na posiedzeniu Zarządu. O treści uchwały Zarząd niezwłocznie powiadamia pisemnie zainteresowanego. Niezależnie od powiadomienia pisemnego Zarząd może wystosować zawiadomienie na podany przez członka adres e- mail.
 4. Ustanie członkostwa z przyczyn określonych w ustępie 1 pkt a)-c) stwierdza Zarząd w formie uchwały. Przepis ustępu 3 stosuje się odpowiednio.
 5. Od uchwał Zarządu, o których mowa w ustępie 3 i 4 przysługuje zainteresowanemu odwołanie do Walnego Zebrania Członków w terminie 1 miesiąca od dnia pisemnego powiadomienia o treści uchwały. Uchwała Walnego Zebrania Członków jest ostateczna.

§ 14.

 1. Członkiem wspierającym może być osoba prawna lub fizyczna bez względu na jej miejsce zamieszkania i siedzibę w kraju lub za granicą, która zgłosi swoje przystąpienie, zadeklaruje swoją pomoc dla Stowarzyszenia i zostanie przyjęta na podstawie uchwały Zarządu.
 2. Członkiem wspierającym można zostać po złożeniu deklaracji zawierającej dane,
  o których mowa § 10 ust. 4 oraz oświadczenie o zakresie deklarowanej pomocy na rzecz Stowarzyszenia. W przypadku osób prawnych deklaracja o której mowa
  w zdaniu poprzedzającym powinna zawierać następujące informacje: nazwę (firmę), siedzibę, adres, numer REGON. Do deklaracji składanej przez osobę prawną należy dołączyć także odpis z właściwego rejestru, jeżeli osoba ta podlega wpisowi do rejestru.
 3. Osoba prawna może działać przez swojego pełnomocnika.
 4. Członek wspierający opłaca składkę w zadeklarowanej przez siebie wysokości.
 5. Skreślenie z listy członków wspierających następuje zgodnie z § 13.

§ 15.

 1. Członkowie wspierający mają prawo:
   1. zgłaszać wnioski i postulaty wobec władz Stowarzyszenia;
   2. uczestniczyć w pracach Stowarzyszenia na warunkach ustalonych przez Zarząd.
 2. Członkowie wspierający są zobowiązani do :
   1. udzielania pomocy Stowarzyszeniu w realizacji zadań statutowych,
   2. przestrzegania postanowień Statutu;
   3. wywiązywania się z zadeklarowanych świadczeń.

§ 16.

 1. Członkiem honorowym może być każda osoba fizyczna, bez względu na jej miejsce zamieszkania, której tę godność nada Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia.
 2. Godność członka honorowego nadaje Walne Zebranie Członów na wniosek Zarządu osobom szczególnie zasłużonym dla rozwoju Stowarzyszenia.
 3. Nadanie członkowi zwyczajnemu Stowarzyszenia godności członka honorowego, nie powoduje utraty przez niego praw i obowiązków wynikających ze statusu członka zwyczajnego, z wyłączeniem § 12 pkt d) oraz z zastrzeżeniem § 18 Statutu.
 4. Walne Zebranie może odebrać godność członka honorowego w wypadkach określonych w § 13 ust. 2 lit. b) do d).

§ 17

 1. Członkowi honorowemu może być nadana godność Honorowego Prezydenta  Stowarzyszenia. Godność tę Walne Zebranie może nadać osobie szczególnie zasłużonej w obszarze działalności statutowej Stowarzyszenia.
 2. W tym samym czasie godność Honorowego Prezydenta Stowarzyszenia może być nadana tylko jednej osobie.
 3. Do Honorowego Prezydenta Stowarzyszenia stosuje się postanowienia dotyczące członków honorowych, z tym że nadanie i odebranie tej godności następuje uchwałą podjętą większością 2/3 głosów.
 4. Honorowy Prezydent Stowarzyszenia ma prawo udziału w pracach wszystkich organów Stowarzyszenia z głosem doradczym.

§ 18

Członkowie wpierający i honorowi mają prawo do uczestnictwa w pracach i imprezach organizowanych przez Stowarzyszenie, nie posiadają czynnego ani biernego prawa wyborczego. Uczestniczą w Walnym Zebraniu z głosem doradczym.

Rozdział IV

Władze Stowarzyszenia

§ 19.

Władzami Stowarzyszenia są:

 1. Walne Zabranie Członków Stowarzyszenia,
 2. Zarząd Stowarzyszenia,
 3. Komisja Rewizyjna.

§ 20.

 1. Wyboru Zarządu Stowarzyszenia i Komisji Rewizyjnej dokonuje Walne Zebranie Członków spośród członków Stowarzyszenia w głosowaniu tajnym, zwykłą większością głosów. Walne Zebranie może zarządzić głosowanie jawne.
 2. Członkowie Zarządu i Komisji Rewizyjnej są wybierani na wspólną, 3 – letnią kadencję Mandat członków Zarządu i Komisji Rewizyjnej wygasa z dniem odbycia Zwyczajnego Walnego Zebrania za ostatni pełny rok kalendarzowy pełnienia funkcji. Kadencja Członków Zarządu i Komisji Rewizyjnej może ulec przedłużeniu do czasu wyboru nowego Zarządu i Komisji Rewizyjnej.
 3. Mandat członka Zarządu lub Komisji Rewizyjnej wygasa przed upływem kadencji z powodu:
   1. ustania członkostwa w Stowarzyszeniu,
   2. pisemnej rezygnacji,
   3. odwołania przez Walne Zebranie uchwałą podjętą większością 2/3 głosów.
 4. W przypadkach wygaśnięcia mandatu członka Zarządu lub Komisji Rewizyjnej na skutek ustąpienia, odwołania lub śmierci przed upływem kadencji Walne Zebranie dokonuje uzupełnienia składu na okres do upływu kadencji. Skład osobowy tych władz jest uzupełniany w pierwszej kolejności spośród nie wybranych członków w kolejności uzyskanych głosów. Jeśli nie ma osób na, które głosowano (nie zostały wybrane) Zarząd przeprowadza wybory uzupełniające Liczba dokooptowanych w ten sposób członków władz nie może przekraczać 1/3 liczby członków pochodzących z wyboru.
 5. W przypadku wygaśnięcia mandatu członka Zarządu lub Komisji Rewizyjnej w sytuacjach wskazanych w ust. 2 i ust. 3 lit. b pełni on swoją funkcję do czasu wyboru innej osoby na jego miejsce, chyba że Walne Zebranie postanowi inaczej.

§ 21.

 1. Uchwały wszystkich organów Stowarzyszenia zapadają zwykłą większością głosów w obecności co najmniej połowy ogólnej liczby członków organu, o ile Statut nie stanowi inaczej.
 2. Jeżeli w pierwszym terminie na Walnym Zgromadzeniu Członków nie uczestniczy co najmniej połowa liczby członków, wówczas w drugim terminie posiedzenia uchwały mogą być podjęte odpowiednią większością głosów oddanych przez członków obecnych i są ważne bez względu na ilość obecnych członków.
 3. Drugi termin powinien być podany w zawiadomieniu o posiedzeniu i nie może być wyznaczony wcześniej niż po upływie jednej godziny po pierwszym terminie.
 4. Po ogłoszeniu wyników wyborów członkowie Zarządu niezwłocznie się konstytuują.

Rozdział V

Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia

§ 22.

Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia jest najwyższą władzą BPW „ Posnania”. Walne Zebranie może być zwyczajne lub nadzwyczajne.

§ 23.

 1. Zwyczajne Walne Zebranie Członów zwołuje Zarząd na podstawie uchwały, co najmniej raz w roku kalendarzowym.
 2. Zarząd zawiadamia członków o terminie i proponowanym porządku obrad Walnego Zebrania przynajmniej na dwa tygodnie przed jego terminem.
 3. Zarząd jest zobowiązany zwołać Walne Zebranie na wniosek Komisji Rewizyjnej lub 1/3 członków Stowarzyszenia. Zarząd zwołuje Walne Zebranie niezwłocznie po otrzymaniu wniosku. Termin odbycia Walnego Zebrania musi przypadać w ciągu 2 miesięcy od chwili złożenia wniosku.
 4. Do żądania zwołania Walnego Zebrania dołącza się proponowany porządek obrad, który Zarząd obowiązany jest uwzględnić. Porządek może być rozszerzony przez Zarząd o inne punkty.
 5. Do kompetencji Zwyczajnego Walnego Zebrania Członków należy w szczególności :
   1. uchwalanie programów organizacyjnej i finansowej działalności Stowarzyszenia, w tym uchwalanie budżetu,
   2. uchwalenie Statutu Stowarzyszenia lub jego zmiany,
   3. uchwalanie regulaminów działania Zarządu Stowarzyszenia i Komisji Rewizyjnej,
   4. rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania finansowego Stowarzyszenia za ubiegły rok kalendarzowy,
   5. rozpatrywanie i zatwierdzanie sprawozdania Komisji Rewizyjnej z działalności Stowarzyszenia w poprzednim roku kalendarzowym,
   6. rozpatrywanie i zatwierdzanie sprawozdań Zarządu Stowarzyszenia z działalności minionej kadencji,
   7. udzielanie, po wysłuchaniu wniosków Komisji Rewizyjnej, absolutorium Członkom Zarządu,
   8. udzielanie absolutorium Członkom Komisji Rewizyjnej,
   9. wybór Prezydenta i Członków Zarządu,
   10. wybór członków Komisji Rewizyjnej,
   11. nadanie członkostwa honorowego Stowarzyszenia,
   12. ustalanie wysokości składek członkowskich,
   13. podjęcie uchwały w sprawie rozwiązania Stowarzyszenia i przeznaczenia jego majątku,
   14. podejmowanie uchwał w sprawie przystąpienia do innych organizacji,
   15. podejmowanie uchwał w przypadkach określonych niniejszym Statutem oraz w innych sprawach niezastrzeżonych do kompetencji pozostałych organów,
   16. ustalanie zasad wynagradzania członków zarządu za czynności wykonywane w związku z pełnioną funkcją,
   17. wyznaczanie pełnomocnika do reprezentowania Stowarzyszenia w umowach między Stowarzyszeniem, a członkami zarządu oraz w sporach z nimi,
   18. podejmowanie na wniosek Zarządu uchwały o podjęciu przez Stowarzyszenie działalności gospodarczej,
   19. podejmowanie uchwał w innych sprawach wniesionych pod obrady, niezastrzeżonych do kompetencji innych władz Stowarzyszenia.
 6. Walne Zebranie pracuje według ustalonego porządku obrad. Proponowany porządek obrad może być przez Walne Zebranie Stowarzyszenia zmieniony lub rozszerzony. Porządek nie może być rozszerzony o punkty dotyczące zmiany Statutu lub rozwiązania Stowarzyszenia.
 7. Walne Zebranie Stowarzyszenia po otwarciu go przez Prezydenta Zarządu Stowarzyszenia wybiera Przewodniczącego Zebrania, a na jego wniosek Wiceprzewodniczącego i Sekretarza, którzy dalej prowadzą obrady.

§ 24.

Nadzwyczajne Walne Zebranie Członków zwołuje Zarząd Stowarzyszenia:

 1. z własnej inicjatywy,
 2. na wniosek Komisji Rewizyjnej,
 3. na umotywowany wniosek 1/3 członków zwyczajnych.

§ 25.

Termin, miejsce i porządek obrad Zwyczajnego Walnego Zebrania i Nadzwyczajnego Walnego Zebrania ustala Zarząd i zawiadamia o tym członków nie później niż na 2 tygodnie przed jego terminem. Zawiadomienie może być dokonane pisemnie jak i za pośrednictwem poczty elektronicznej .

Rozdział VI

Zarząd Stowarzyszenia

§ 26.

Zarząd Stowarzyszenia jest najwyższą władzą w okresie między Walnymi Zebraniami.

Członkami Zarządu nie mogą być osoby karane.

§ 27.

 1. Zarząd składa się z 5 członków: Prezydenta, Wiceprezydenta, Sekretarza, Skarbnika i Członka.
 2. Prezydent Zarządu kieruje pracami Zarządu. W razie jego nieobecności zastępuje go wskazany Wiceprezydent lub wskazany członek Zarządu.
 3. Zarząd kieruje działalnością Stowarzyszenia i reprezentuje je na zewnątrz.

§ 28

 1. Do zakresu działania Zarządu Stowarzyszenia należy w szczególności:
   1. realizacja uchwał Walnego Zebrania,
   2. kierowanie bieżącą pracą Stowarzyszenia i zarządzanie jego majątkiem,
   3. podejmowanie uchwał dotyczących przyjęcia członków i ustania członkostwa,
   4. uchwalanie okresowych planów działania i preliminarzy budżetowych,
   5. składanie sprawozdań z działalności Stowarzyszenia,
   6. nabywanie praw i zaciąganie zobowiązań majątkowych w imieniu Stowarzyszenia, z zastrzeżeniem § 33 ust. 6,
   7. prowadzenie spraw i reprezentowanie Stowarzyszenia.
 2. Zarząd zbiera się w określonych przez siebie terminach, zgodnie z potrzebami podejmowania stosownych decyzji, nie rzadziej jednak niż raz na kwartał.
 3. Zarząd dokonuje podziału czynności między swoich członków w sprawach niewymagających kolektywnego działania.
 4. Posiedzenia Zarządu zwołuje Prezydent lub upoważniony członek Zarządu.
 5. Członkowie Zarządu za swoją pracę nie otrzymują wynagrodzenia chyba, ze taką decyzje podejmie Walne Zebranie.
 6. Szczegółowe zasady działania Zarządu określa regulamin Zarządu.
 7. Uchwały Zarząd podejmuje zwykłą większością głosów przy obecności co najmniej 50% członków.
 8. Oświadczenia  woli w imieniu Stowarzyszenia składa dwóch członków Zarządu, w tym Prezydent lub Wiceprezydent.

Rozdział VII

Komisja Rewizyjna

§ 29

Komisja Rewizyjna jest władzą powołaną do sprawowania kontroli nad działalnością Stowarzyszenia.

§ 30

 1. Komisja Rewizyjna składa się z  trzech członków.
 2. Komisja Rewizyjna wybiera ze swojego grona Przewodniczącego.
 3. Do kompetencji Komisji Rewizyjnej należy:
   1. przeprowadzenie co najmniej raz w roku kontroli merytorycznej i finansowej działalności Zarządu,
   2. składanie sprawozdań na Walnym Zebraniu i zgłaszanie wniosków w przedmiocie udzielenia absolutorium Członkom Zarządu,
   3. przedstawienie Zarządowi protokołów pokontrolnych wraz z wnioskami, wraz z określeniem terminu i rekomendowanego sposobu usunięcia nieprawidłowości stwierdzonych w toku kontroli,
   4. prowadzenie okresowych kontroli opłacania składek członkowskich,
   5. prowadzenie okresowych kontroli całokształtu działalności Stowarzyszenia i jego organów i występowanie z wnioskami pokontrolnymi,
   6. składanie Zarządowi wniosku o zwołanie Walnego Zebrania,
   7. ocena działalności statutowej, finansowej i gospodarczej Stowarzyszenia w szczególności opiniowanie rocznego sprawozdania finansowego,
 4. Szczegółowe zasady działania Komisji Rewizyjnej określa regulamin Komisji Rewizyjnej.
 5. Członkami Komisji rewizyjnej nie mogą być osoby:
   1. będące członkami Zarządu lub pozostające z członkiem Zarządu w stosunku pokrewieństwa, powinowactwa lub podległości z tytułu zatrudnienia,
   2. skazane prawomocnym wyrokiem za przestępstwo z winy umyślnej.
 6. Wybranie do składu Komisji osoby wbrew postanowieniom ust. 5 jest nieważne. Wystąpienie okoliczności, o których mowa w ust. 5 w trakcie kadencji Komisji jest równoznaczne z pisemną rezygnacją członka Komisji, którego okoliczność ta dotyczy.
 7. Komisja Rewizyjna w swoich działaniach jest całkowicie niezależna od Zarządu.
 8. Członkowie Komisji Rewizyjnej wykonują swoje czynności nieodpłatnie.
 9. W umowach między Stowarzyszeniem a członkiem zarządu oraz w sporach z nim Stowarzyszenie reprezentuje Członek Komisji Rewizyjnej wskazany w uchwale tego organu lub pełnomocnik powołany uchwałą Walnego Zebrania Członków.
 10. Uchwały Komisji Rewizyjnej zapadają zwykłą większością głosów przy obecności co najmniej 50% członków.

§ 31.

Członkowie Komisji Rewizyjnej mają prawo brać czynny udział w posiedzeniu wszystkich organów Stowarzyszenia z głosem doradczym.

§ 32.

Członkowie Komisji Rewizyjnej nie mogą być członkami innych władz Stowarzyszenia.

Rozdział VIII

Majątek i fundusze Stowarzyszenia

§ 33

 1. Majątek Stowarzyszenia tworzą środki pieniężne i inne składniki majątkowe, które służą wyłącznie do realizacji statutowych celów Stowarzyszenia.
 2. Majątek Stowarzyszenia pochodzi z:
   1. składek członkowskich,
   2. dotacji,
   3. środków otrzymanych od sponsorów,
   4. darowizn,
   5. zapisów i spadków,
   6. dochodów z własnej działalności,
   7. dochodów z majątku.
 3. Składki członkowskie powinny być wpłacane do końca pierwszego kwartału każdego roku. Nowo przyjęci członkowie wpłacają składki według zasad określonych przez Zarząd w ciągu 30 dni od otrzymania powiadomienia o przyjęciu na członka Stowarzyszenia.
 4. Stowarzyszenie prowadzi gospodarkę finansową oraz rachunkowość zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.
 5. Majątkiem i funduszami Stowarzyszenia gospodaruje Zarząd.
 6. Następujące czynności zarządu majątkiem wymagają zgody Walnego Zebrania Członków:
   1. nabycie, zbycie lub obciążenie nieruchomości,
   2. nabycie, zbycie lub objęcie udziałów lub akcji w spółce,
   3. zaciągnięcie kredytu lub pożyczki,
   4. wynajęcie lub wydzierżawienie nieruchomości Stowarzyszenia na okres dłuższy niż 3 lata,
   5. rozporządzenie składnikiem majątku Stowarzyszenia o wartości wyższej niż 20.000 zł lub zaciągnięcie zobowiązania przekraczającego tę wartość,
   6. przyjęcie lub odrzucenie spadku,
   7. inne zgodnie z ustawą o stowarzyszeniach.

§ 34

 1. Zabronione jest udzielanie pożyczek przez Stowarzyszenie lub zabezpieczanie zobowiązań majątkiem Stowarzyszenia w stosunku do:
   1. członków Stowarzyszenia i jego władz,
   2. pracowników Stowarzyszenia,
   3. małżonków pracowników oraz ich krewnych lub powinowatych w linii prostej, krewnych lub powinowatych w linii bocznej do drugiego stopnia,
   4. osób związanych z pracownikami z tytułu przysposobienia, opieki lub kurateli.
 2. Zabronione jest przekazywanie majątku Stowarzyszenia osobom, o których mowa w ust. 1, na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich.
 3. Zabronione jest wykorzystywanie majątku Stowarzyszenia na rzecz osób, o których mowa w ust. 1 na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich, chyba że to wykorzystanie bezpośrednio wynika ze statutowego celu Stowarzyszenia.
 4. Zabronione jest nabywanie przez Stowarzyszenie na szczególnych zasadach towarów lub usług od podmiotów, w których uczestniczą osoby wymienione w ust. 1 pkt a) i b) oraz od osób, o których mowa w ust. 1 pkt c) i d).

§ 35

 1. Stowarzyszenie może prowadzić działalność gospodarczą w rozmiarach i w zakresie służącym realizacji jego celów statutowych.
 2. O podjęciu i zakończeniu prowadzenia działalności gospodarczej oraz jej zakresie decyduje Walne Zebranie.

Rozdział IX

Przepisy końcowe

§36

Statut niniejszy może być zmieniony lub zastąpiony nowym, wyłącznie przez Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia, na podstawie uchwały powziętej większością dwóch trzecich głosów, przy obecności co najmniej połowy członków Stowarzyszenia.

§ 37.

 1. Stowarzyszenie może być rozwiązane na podstawie uchwały Walnego Zebrania powziętej większością dwóch trzecich głosów, przy obecności co najmniej połowy członków Stowarzyszenia. Stowarzyszenie może także zostać rozwiązane przez sąd.
 2. W razie rozwiązania się Stowarzyszenia na podstawie własnej uchwały, likwidatorami stowarzyszenia są członkowie Zarządu, jeżeli uchwała ostatniego Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia nie stanowi inaczej.
 3. W razie rozwiązania Stowarzyszenia przez sąd, zarządza on jego likwidację, wyznaczając likwidatora..
 4. Pozostały po likwidacji majątek Stowarzyszenia, zostanie przeznaczony i przekazany Federacji BPW International ( International Federation of Business and Professional Women).